SFS 2007:575 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

070575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1145) om redovisning

av nätverksamhet

1

skall ha följande lydelse.

3 §

�&rsrapporten skall innehålla en finansieringsanalys om

1. nettovärdet av nätverksamhetens tillgångar enligt balansräkningarna

för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar
1 000 gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda i nätverksamheten under de två senaste räkenskaps-

åren i medeltal överstigit 200, eller

3. nätverksamheten bedrivs i aktiebolag och bolagets aktier eller skulde-

brev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

I finansieringsanalysen skall nätverksamhetens investeringar och finan-

siering under räkenskapsåret redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1997:865.

SFS 2007:575

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007