SFS 2007:576 Förordning om ändring i förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet

070576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1254) om statligt
stöd till teknisk forskning, industriellt
utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 b § förordningen (1995:1254) om statligt

stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverk-
samhet skall ha följande lydelse.

2 b §

1

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra

genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat före-
tag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet

ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars
aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:1233.

SFS 2007:576

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007