SFS 2007:577 Förordning om ändring i förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom

070577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1191) om
överlåtelse av statens lösa egendom;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av

statens lösa egendom skall ha följande lydelse.

5 §

Försäljning av aktier får ske endast om regeringen medger det.

Ett sådant medgivande krävs inte vid försäljning av aktier som är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad eller föremål för handel på någon
annan organiserad marknadsplats, om en myndighet har tagit emot dem som
gåva eller förvärvat dem genom förordnande i testamente.

Försäljning av aktier i AssiDomän AB, SAS Sverige AB och A-aktier i

Celsius AB kräver dock alltid regeringens medgivande.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:577

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007