SFS 2007:578 Förordning om ändring i donationsförordningen (1998:140)

070578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i donationsförordningen (1998:140);

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 12 § donationsförordningen (1998:140) skall

ha följande lydelse.

12 §

1

Efter medgivande av regeringen får en myndighet, om inte särskilda

villkor knutna till en enskild donation hindrar detta, placera donationsmedel
som inte skall förbrukas inom de närmaste två åren i svenska statsobligatio-
ner och statsskuldväxlar, värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om in-
vesteringsfonder eller i aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i
Sverige.

Regeringen kan också medge att myndigheten får uppdra åt någon annan

att placera medlen på dessa sätt.

Om regeringen har medgett att placering får göras i aktier, får högst

5 procent av det i aktier placerade kapitalet utgöras av aktier i ett och samma
bolag. Vidare får ett innehav inte överstiga 5 procent av röstvärdet för samt-
liga aktier i ett och samma bolag.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:78.

SFS 2007:578

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007