SFS 2007:581 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

070581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister skall ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8, 9, 10, 11, 14 eller

15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) skall, om brotten
föranlett någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt la-

gen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verk-

ställande direktör och ställföreträdare till verkställande direktör i banker,
börser, clearingorganisationer, fondbolag, försäkringsbolag, institut för elek-
troniska pengar, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, juridiska perso-
ner som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet
enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ären-
det gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbo-

lag, försäkringsaktiebolag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknads-
företag, medlemsbanker, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält
verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-
samhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen
om inlåningsverksamhet, i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar för

utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 1 i fråga om
den som ärendet gäller såvitt avser banker och försäkringsbolag,

3. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att godkänna eller auk-
torisera, samt

4. en kommunal myndighet, i fråga om den som har anmält ett förvärv av

hyresfastighet, om förvärvstillstånd får vägras.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i

första stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter
och suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

1

Senaste lydelse 2006:919.

SFS 2007:581

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:581

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastningsre-

gister får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur be-
lastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)