SFS 2007:585 Förordning om ändring i förordningen (2004:75) om investeringsfonder

070585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:75) om
investeringsfonder;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

att 1 § förordningen (2004:75) om investerings-

fonder skall ha följande lydelse.

1 §

2

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om investerings-

fonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska språket av information som fondföretag och

förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka åtgärder som fondföretag skall vidta enligt 1 kap. 7 § första

stycket 2 eller 9 § andra stycket 3,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
4. innehållet i ansökningar enligt 2 kap. 6 § första eller tredje stycket,
5. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,
6. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
7. innehållet i sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § 1 eller 15 § andra

stycket,

8. vilka sundhetskrav som skall uppfyllas av ett fondbolag enligt 2 kap.

17 §,

9. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
10. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15 och

16 §§,

11. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
12. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
13. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
14. vilka derivatinstrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 §

tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

15. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje

stycket,

16. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 §,

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

2

Senaste lydelse 2004:707.

SFS 2007:585

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:585

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

17. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § för-

sta stycket,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå skall ut-

föras enligt 6 kap. 3 §,

19. vilka åtgärder som ett fondbolag skall vidta om det tar emot medel

med redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

20. vilka åtgärder som ett fondbolag skall vidta för att uppfylla de krav

som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §, och

21. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag

samt förvaringsinstitut skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsyns-
verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)