SFS 2007:586 Förordning om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket

070586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:368) med
instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

att 1 och 11 §§ förordningen (2004:368) med in-

struktion för Bolagsverket skall ha följande lydelse.

1 §

2

Bolagsverket är central förvaltningsmyndighet för

1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekono-

miska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna
ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. handels- och föreningsregisterärenden, och
3. bank- och försäkringsregisterärenden.
Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528)

om företagsinteckning.

11 §

3

Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller

är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över person-
uppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,
2. handelsregister,
3. föreningsregister,
4. filialregister,
5. EEIG-register,
6. företagsinteckningsregister,
7. europabolagsregister,
8. europakooperativsregister,
9. bankregister,
10. försäkringsregister, eller
11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

2

Senaste lydelse 2006:916.

3

Senaste lydelse 2006:916.

SFS 2007:586

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:586

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)