SFS 2007:587 Förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

070587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:411) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 och 5 §§, 5 kap. 8 § och 7 kap. 2 § för-

ordningen (2005:411) om försäkringsförmedling skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

1

En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverk-

samhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden skall innehålla uppgift om den fysiska personens för- och
efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den fysiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3,
och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall

finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap.
2 §.

5 §

2

En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sido-

verksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden skall innehålla uppgift om firma, organisations-
nummer, postadress och telefonnummer.

Ansökan skall även innehålla utredning som visar att den juridiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3
och 4, och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som skall

finnas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap.
2 §.

1

Senaste lydelse 2007:377.

2

Senaste lydelse 2007:377.

SFS 2007:587

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:587

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 kap.

8 §

I försäkringsförmedlarregistret skall följande uppgifter antecknas om

försäkringsförmedlare:

1. organisations- eller personnummer,
2. firma eller för- och efternamn,
3. postadress och telefonnummer,
4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkrings-

klasser eller grupper av försäkringsklasser som registreringen avser,

5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 2 kap. 5 § första stycket

15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. det eller de länder där förmedlaren skall utöva verksamhet med stöd av

4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och om den aktuella
verksamheten skall utövas enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § nämnda lag,

7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt
8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.
För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om för-

säkringsförmedling skall även antecknas datum för Finansinspektionens be-
slut om tillstånd till försäkringsförmedling.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om för-

säkringsförmedling skall även firma och organisationsnummer eller motsva-
rande uppgifter för det eller de försäkringsföretag som försäkrings-
förmedlaren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens e-post-

adress.

7 kap.

2 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om den ansvarsförsäkring

som krävs för tillstånd enligt 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsför-
medling att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket
15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd till försäkringsförmed-

ling enligt lagen om försäkringsförmedling får Finansinspektionen meddela
föreskrifter om

1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,
2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och
3. indexering av högsta ersättningsbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)