SFS 2007:588 Förordning om ändring i förordningen (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

070588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1051) om
redovisning och revision av överföring av naturgas,
lagring av naturgas och drift av
förgasningsanläggning;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:1051) om redovisning

och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av för-
gasningsanläggning skall ha följande lydelse.

3 §

�&rsrapporten skall innehålla en sammanställning av överförings-, lag-

rings- eller förgasningsverksamhetens finansiering och kapitalinvesteringar
under räkenskapsåret, om

1. nettovärdet av tillgångarna i överförings-, lagrings- eller förgasnings-

verksamheten enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren
överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1 000 gånger det prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista
månaden av respektive räkenskapsår,

2. antalet anställda i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksam-

heten under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller

3. överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten bedrivs i ett

aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:588

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007