SFS 2007:589 Förordning om ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

070589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1533) om
kapitaltäckning och stora exponeringar;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 23 och 29 §§ förordningen (2006:1533) om

kapitaltäckning och stora exponeringar skall ha följande lydelse.

1 §

I denna förordning betyder

1.

behörig myndighet

: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över in-
stitut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2.

institut

: kreditinstitut och värdepappersbolag,

3.

kapitalkravsdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
ditinstitut (omarbetning)

1

,

4.

kreditinstitutsdirektivet

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning)

2

, och

5.

medräkningsbar garanti

: en garanti eller en annan liknande överens-

kommelse med samma ekonomiska innebörd som en garanti som enligt fö-
reskrifter meddelade med stöd av 30 § 11 eller 17 får användas för att redu-
cera riskvikten för en exponering.

Med kommun avses i denna förordning även sådana samfälligheter som är

jämförbara med kommuner.

23 §

Om Finansinspektionen med stöd av 9 kap. 4 § lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar ger ett institut tillstånd att räkna in
ett dotterföretag vid beräkningen av kapitalkraven och något av dotterföreta-
gen hör hemma i en stat utanför EES, skall inspektionen minst en gång varje
år lämna uppgift om tillståndet och om villkoren för tillståndet till tillsyns-
myndigheten i den staten.

29 §

Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över ett institut eller en finan-

siell företagsgrupp särskilt granska och utvärdera om institutet eller före-
tagsgruppen, beroende på vad som är tillämpligt, uppfyller kraven i

1. 6 kap. 1�5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
2. 8 kap. 3�8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

1

EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

2

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

SFS 2007:589

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:589

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. föreskrifter meddelade med stöd 16 kap. 1 § 3 lagen om bank- och

finansieringsrörelse och 8 kap. 42 § 2 lagen om värdepappersmarknaden.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)