SFS 2007:590 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

070590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt
investeringsstöd;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:61) om regionalt inves-

teringsstöd skall ha följande lydelse.

4 §

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra

genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat före-
tag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet äg-

nar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars
aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:590

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007