SFS 2007:591 Förordning om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

070591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:375) om handel
med finansiella instrument;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:375) om handel

med finansiella instrument

dels

att 4, 6 och 7 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 4 och 6 §§ skall utgå,

dels

att nuvarande 5, 8 och 9 §§ skall betecknas 4, 5 och 6 §§,

dels

att 3 § och den nya 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna närmast före nuvarande 5 och 8 §§ skall sättas närmast

före nya 4 respektive 5 §.

3 §

Finansinspektionen skall på sin webbplats offentliggöra en förteckning

över vad som enligt 4 § 5 skall avses med handelsdagar.

4 §

När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör

någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket,

9 § första stycket eller 18 § skall offentliggöras,

3. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2,
4. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket skall

innehålla, på vilket språk anmälan skall upprättas och förutsättningarna för
att en sådan anmälan skall kunna lämnas elektroniskt till Finansinspek-
tionen,

5. vad som skall avses med handelsdagar i 4 kap. 9�11 §§,
6. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § skall

offentliggöras,

7. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag skall få göras en-

ligt 4 kap. 12 § 1,

8. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värdepappers-

institut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket skall
lämna till Finansinspektionen,

9. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav skall få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

10. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller över-

låtelse av egna aktier,

SFS 2007:591

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:591

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

11. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § görs till Finans-

inspektionen i stället skall göras till den börs som driver den reglerade mark-
nad där aktierna är upptagna till handel,

12. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §

första stycket,

13. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses

i 4 kap. 23 och 24 §§ skall anses motsvara dem som följer av Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring
av direktiv 2001/34/EG

1

,

14. investeringsrekommendationer enligt 5 a kap. 1 och 2 §§,
15. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

6 kap. 1 a § skall fullgöras, och

16. vilken information som ett sådant dokument som avses i 6 kap. 1 b §

första stycket skall innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).