SFS 2007:593 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070593.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

2

dels

att 9 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels

att i 14 kap. 10 § uttrycket ⬝9 kap. 2 § fjärde stycket⬝ skall bytas ut

mot ⬝9 kap. 2 § femte stycket⬝.

9 kap.

2 §

3

Sekretess gäller i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, tull

eller avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller
under 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,
4. ärende enligt lagen (2007:324) om kassaregister m.m.
för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hante-

ring av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket

fjärde�åttonde meningarna.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 3

samt andra stycket. Sekretessen gäller inte heller beslut om kontrollavgift el-
ler om undantag från skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister
m.m. eller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skat-
tekontroll i vissa branscher.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision eller enligt la-

gen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till för-
valtare i den enskildes konkurs. I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av
den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som miss-
tänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som
skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter

4

finns

bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

1

Prop. 2006/07:99 och 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2

Lagen omtryckt 1992:1474. Senaste lydelse av 14 kap. 10 § 2006:854.

3

Senaste lydelse 2006:577.

4

EUT L 196, 2.8.2003, s. 7 (Celex 32003R1383).

SFS 2007:593

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:593

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)