SFS 2007:594 Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

070594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 5

a

§ alkohollagen

(1994:1738)

2

skall upphöra att gälla vid utgången av december 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2

Senaste lydelse av 8 kap. 5 a § 2001:414.

SFS 2007:594

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007