SFS 2007:595 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

070595.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 §, 21 kap. 5 § samt

22 kap. 4 och 11 §§ skattebetalningslagen (1997:483) skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

Lagen gäller vid bestämmande, debitering och betalning av

1. skattetillägg och förseningsavgift i fråga om sådan skatt eller avgift

som avses i 1 §,

2. förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
3. kontrollavgift enligt 15 kap. 9 §,
4. kontrollavgift enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av

torg- och marknadshandel m.m.,

5. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher,

6. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m., och
7. ränta på skatt eller avgift som avses i 1 och 1 a §§ samt på skattetillägg

och avgift som avses i 1�6.

21 kap.

5 §

3

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Skatteverket inom

två månader från den dag då sökanden fick del av beslutet, om det gäller

1. preliminär taxering,
2. sättet att ta ut preliminär skatt,
3. debitering eller ändring av preliminär skatt,
4. verkställande av skatteavdrag,
5. anstånd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. kostnadsavdrag vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,
7. särskild redovisning av arbetsgivaravgifter enligt 10 kap. 12 §,
8. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher, eller

9. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

1

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2

Senaste lydelse 2006:579.

3

Senaste lydelse 2006:579.

SFS 2007:595

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:595

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

22 kap.

4 §

4

Ett överklagande skall ha kommit in inom två månader från den dag

då klaganden fick del av beslutet, om det gäller

1. preliminär taxering,
2. sättet att ta ut preliminär skatt,
3. debitering eller ändring av preliminär skatt,
4. verkställande av skatteavdrag,
5. anstånd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. kostnadsavdrag vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter,
7. särskild redovisning av arbetsgivaravgifter enligt 10 kap. 12 §,
8. återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b §,
9. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher, eller

10. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

11 §

5

�verklagande av beslut av länsrätten i fråga om

1. preliminär taxering,
2. sättet att ta ut preliminär skatt,
3. debitering eller ändring av preliminär skatt,
4. verkställande av skatteavdrag,
5. anstånd med redovisning eller inbetalning av skatt,
6. befrielse från ränta enligt 19 kap. 11 §,
7. överföring av skatt till en annan stat,
8. beslut enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och

marknadshandel m.m.,

9. kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa

branscher, samt

10. kontrollavgift enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,
får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstill-

stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:579.

5

Senaste lydelse 2006:579.