SFS 2007:597 Förordning om kassaregister m.m.

070597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kassaregister m.m.;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1

§ Skatteverket får meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk

kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter
enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

2

§ Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 29 § lagen

(2007:592) om kassaregister m.m., skall en enhet inom Skatteverket som
medverkar vid brottsutredningar på begäran ange om det i enhetens verk-
samhet finns uppgifter som innebär att ett föreläggande inte får förenas med
vite.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 1 § och i öv-

rigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:597

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007