SFS 2007:598 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

070598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall ha följande lydelse.

2 §

1

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som
sker med stöd av
� kupongskattelagen (1970:624),
� fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
� lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
� taxeringslagen (1990:324),
� lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter,
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
� skattebetalningslagen (1997:483),
� lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

� inkomstskattelagen (1999:1229),
� lagen (2007:592) om kassaregister m.m., eller
� annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten,

om indrivningsresultat, och om att en person ålagts betalningsskyldighet i
egenskap av bolagsman eller företrädare för en juridisk person,

4. om beslut om skuldsanering, ackord, likvidation, konkurs eller närings-

förbud och om betalningsinställelse,

5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om postgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

postgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

1

Senaste lydelse 2006:789.

SFS 2007:598

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:598

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7. om bouppteckning eller dödsboanmälan, dödsbodelägare, tillgångar

och skulder samt övriga uppgifter som behövs i verksamheten med boupp-
teckningar och dödsboanmälan enligt ärvdabalken,

8. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,
9. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighets-

regleringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

10. om tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738),
11. som behövs för handläggning av ärende enligt lagen (1990:314) om

ömsesidig handräckning i skatteärenden eller annars för informationsutbyte
och annan handräckning enligt internationella åtaganden,

12. från aktiebolagsregistret,
13. från vägtrafikregistret,
14. från Statens folkhälsoinstitut om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

15. från länsarbetsnämnden om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

16. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvär-

den, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna
avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap.
30 § andra stycket mervärdesskattelagen,

17. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när

det gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenningsgrundande in-
komst av annat förvärvsarbete och om utsänd person, och

18. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har bevil-

jats uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om
församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får be-

handlas i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)