SFS 2007:599 Förordning om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

070599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:893) om
marknadskontroll av varor;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2005:893) om mark-

nadskontroll av varor skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2007:599

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:599

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll
Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Järnvägsstyrelsen
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Radio- och TV-verket
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Vägverket

1

Senaste lydelse 2007:110.