SFS 2007:600 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

070600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:58) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1

att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud

mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffan-
deföreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s.18,
Celex 31998L0048).

SFS 2007:600

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:600

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

2

Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt
lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
N-bensylpiperazin
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
2,5-dimetoxi-4-etylfenetylamin (2C-E)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
4-hydroxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-HO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
3,4-metylendioximetkatinon (Metylon)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit

extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer

Salter av ämnena när sådana kan förekomma.

2

Senaste lydelse 2007:158.