SFS 2007:601 Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

070601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EG-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 14 juni 2007.

Regeringen tillkännager

1

enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att föl-

jande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens
bestämmelser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras
av livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 737/90 av den 22 mars 1990 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredje land efter olyckan
vid kärnkraftverket i Tjernobyl (EGT L 82, 29.3.1990, s. 1, Celex
31990R0737).

2. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L
37, 13.2.1993, s. 1, Celex 31993R0315).

3. Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler

för bredbara fetter (EGT L 316, 9.12.1994, s. 2, Celex 31994R2991).

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel (EGT L 299, 23.11.1996, s. 1,
Celex 31996R2232).

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den

27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L
43, 14.2.1997, s. 1, Celex 31997R0258).

6. Rådets förordning (EG) nr 2596/97 av den 18 december 1997 om för-

längning av den frist som föreskrivs i artikel 149.1 i Anslutningsakten för
Österrike, Finland och Sverige (EGT L 351, 23.12.1997, s. 12, Celex
31997R2596).

7. Rådets förordning (EG) nr 1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd

för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade vi-
ner som kan ha varit föremål för otillåtna oenologiska metoder enligt förord-
ning (EG) nr 1493/1999 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 12, Celex 32001R1037).

8. Rådets förordning (EG) nr 527/2003 av den 17 mars 2003 om tillstånd

för saluföring och leverans för människors direkta konsumtion av vissa viner
som importeras från Argentina och som kan ha varit föremål för oenologiska

1

Jfr prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2007:601

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:601

metoder som inte föreskrivs i förordning (EG) nr 1493/1999 (EUT L 78,
25.3.2003, s. 1, Celex 32003R0527).

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel (EUT L 309, 26.11.2003, s. 1, Celex 32003R2065).

10. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer (EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, Celex 32004R0136).

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/
EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4, Celex 32004R1935).

12. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005

om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lag-
ring av djupfrysta livsmedel (EUT L 10, 13.1.2005, s. 18, Celex
32005R0037).

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s.

26, Celex

32006R1925).

Grundförordningar inom området för EG:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EG:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

14. Rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av

beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter
(EGT L 182, 3.7.1987, s. 36, Celex 31987R1898).

15. Rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker
(EGT L 160, 12.6.1989, s. 1, Celex 31989R1576).

16. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner (EGT L 212, 22.7.1989,
s. 79, Celex 31989R2136).

17. Rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om vissa

handelsnormer för fjäderfä (EGT L 173, 6.7.1990, s. 1, Celex 31990R1906).

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om all-

männa bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aroma-
tiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar
baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1, Celex 31991R1601).

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit (EGT L 163,
17.6.1992, s. 1, Celex 31992R1536).

20. Rådets förordning (EG) nr 2597/97 av den 18 december 1997 om

ytterligare bestämmelser för den gemensamma organisationen av markna-
den för mjölk och mjölkprodukter med avseende på konsumtionsmjölk
(EGT L 351, 23.12.1997, s. 13, Celex 31997R2597).

background image

3

SFS 2007:601

21. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin (EGT L 179, 14.7.1999,
s. 1, Celex 31999R1493).

22. Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om

den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruks-
produkter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22, Celex 32000R0104).

23. Rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och
om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (EUT L 161, 30.4.2004, s. 97,
Celex 32004R0865).

24. Rådets förordning (EG) nr 1028/2006 av den 19 juni 2006 om han-

delsnormer för ägg (EUT L 186, 7.7.2006, s. 1, Celex 32006R1028).

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen
i de delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002,
s. 1, Celex 32002R0178).

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L
268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/718/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om änd-
ring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, Celex
32005R0396).

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT
L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999), såvitt gäller

– artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

background image

4

SFS 2007:601

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

– artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsme-

delslagen,

– bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsme-

delslagen.

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upp-
hävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1,
Celex 32000R1760), såvitt gäller avdelning II.

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmed-
elsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, Celex
32003R2160), såvitt gäller

– artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontrollpro-

gram i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ur-
sprung,

– artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex
32004R0852), utom såvitt gäller

– del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
– del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
– del A, punkt 5 h i bilaga I,
– del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I,
– kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför till-

lämpningsområdet för livsmedelslagen.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853),
utom såvitt gäller

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
– avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
– avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.

background image

5

SFS 2007:601

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854),
utom såvitt gäller

– artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
– artikel 5.1 c och 5.3 d,
– artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som

gäller animaliska biprodukter, i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd,

och punkt 4 i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd,

– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
(EUT L 404, 30.12.2006, s. 9, Celex 32006R1924) utom såvitt gäller
näringspåståenden och kommersiella meddelanden i form av reklam.

Övriga förordningar

37. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075), utom såvitt
gäller

– artikel 4.2,
– artiklarna 8–10,
– artikel 12.1, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel,

– artiklarna 12.2–12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2006:1032) om de EG-

förordningar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

background image

6

SFS 2007:601

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)