SFS 2007:603 Förordning om intern styrning och kontroll

070603.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om intern styrning och kontroll;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen

som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Intern styrning och kontroll

2 §

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att

myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myn-
dighetsförordningen (2007:515).

I 3–6 §§ anges de moment som skall ingå i denna process.

Riskanalys

3 §

En riskanalys skall göras i syfte att identifiera omständigheter som ut-

gör risk för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen
(2007:515) inte fullgörs.

Kontrollåtgärder

4 §

Med ledning av riskanalysen skall åtgärder vidtas som är nödvändiga

för att de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) skall
fullgöras med rimlig säkerhet.

Uppföljning

5 §

Den interna styrningen och kontrollen skall systematiskt och regelbun-

det följas upp och bedömas.

Vid bedömningen skall iakttagelser som lämnas vid extern revision och

internrevision beaktas.

Dokumentation

6 §

Riskanalysen enligt 3 §, kontrollåtgärderna enligt 4 § samt uppfölj-

ningen och bedömningen enligt 5 § skall dokumenteras.

SFS 2007:603

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:603

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Verkställighetsföreskrifter

7 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)