SFS 2007:604 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

070604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsre-

dovisning och budgetunderlag skall ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

�&rsredovisningen skall skrivas under av myndighetens ledning.

Underskriften innebär att ledningen intygar att årsredovisningen ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och
myndighetens ekonomiska ställning.

Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som om-

fattas av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll skall i an-
slutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huru-
vida den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första

gången för räkenskapsåret 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:604

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007