SFS 2007:605 Lag om upphävande av lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice

070605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2001:1276) om
grundläggande kassaservice;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (2001:1276) om grundläg-

gande kassaservice skall upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

1. Det statligt ägda bolag som skall tillhandahålla kassaservice enligt la-

gen (2001:1276) om grundläggande kassaservice får börja avveckla denna
verksamhet tidigast från och med den 1 juli 2008.

2. Om bolaget avser att påbörja en avveckling av verksamheten innan la-

gen upphör att gälla, skall bolaget senast den 1 oktober 2007 ge in en av-
vecklingsplan till Post- och telestyrelsen.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205.

SFS 2007:605

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007