SFS 2007:616 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

070616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:629) om träng-

selskatt

dels att 7 § skall upphöra att gälla,
dels att 5, 6, 13–15 och 19 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, samt en bilaga av

följande lydelse.

3 a § Bestämmelserna i 20 § första stycket och 21 § förvaltningslagen
(1986:223) skall inte tillämpas i fråga om

1. beslut enligt 11 § första stycket denna lag, eller
2. sådana beslut enligt 11 § andra stycket denna lag som innebär att skatt

inte skall tas ut eller att skatt skall tas ut med ett lägre belopp.

5 §

2 Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,
4. bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för

drift

a) helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller
b) med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol,

eller

5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

6 § Skatteverket skall efter ansökan från den som beviljats parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik,
transporter och kommunikationer, besluta om att till följd av parkeringstill-
ståndet undanta en viss bil från skatteplikt. Om det finns synnerliga skäl,
skall Skatteverket undanta två bilar från skatteplikt.

Befrielse från skatteplikt enligt första stycket får inte medges om bilen en-

ligt anteckning i vägtrafikregistret används i yrkesmässig trafik enligt yrkes-
trafiklagen (1998:490).

1 Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212.

2 Senaste lydelse 2005:897.

SFS 2007:616

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:616

13 § Om skatten inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, skall en
expeditionsavgift påföras den skattskyldige. Den skattskyldige skall skriftli-
gen uppmanas att senast 30 dagar efter dagen för beslutet om expeditionsav-
gift betala skatten och expeditionsavgiften. Om skattskyldigheten har inträtt
vid flera tillfällen under samma kalenderdygn, skall uppmaningen avse den
sammanlagda obetalda skatten för dygnet.

Regeringen får meddela föreskrifter om expeditionsavgiftens storlek.

14 § Om trängselskatt eller expeditionsavgift inte betalas inom den tid
som angetts i en uppmaning enligt 13 § första stycket eller den tid som anges
i 15 § andra stycket, skall en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den
skattskyldige med 200 kronor. Tilläggsavgift får påföras högst en gång per
bil och kalenderdygn. Den sammanlagda tilläggsavgiften för en skattskyldig
får inte överstiga 2 000 kronor per bil under en kalendermånad.

Tilläggsavgift, obetald trängselskatt och obetald expeditionsavgift skall

betalas senast 30 dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift.

15 § Beskattningsmyndigheten skall ompröva och meddela beslut om så-
dan skatt eller avgift som avses i 11–14 §§, om den skattskyldige begär det
eller det finns andra skäl.

Skatt eller avgift som har beslutats enligt första stycket skall betalas se-

nast 30 dagar efter beslutsdagen.

Om trängselskatt har betalats utan föregående betalningsuppmaning, skall

en begäran om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten se-
nast tre veckor efter det att betalningen har skett. I annat fall skall en begäran
om omprövning ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast 60 dagar
efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats.

19 § Beslut som avses i 15, 17 och 18 §§ får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos
Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2007:616

Bilaga

Stockholms kommun

1. Karta av vilken framgår var de skattebelagda betalstationerna skall pla-

ceras.

2. Trängselskatt skall betalas under vardagar utom lördagar under föl-

jande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation
som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad skall
dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen skall bestämmas av timmen
och den påbörjade minuten.

Tider

Skattebelopp

klockan

kronor

6.30–6.59

10

7.00–7.29

15

7.30–8.29

20

8.30–8.59

15

9.00–15.29

10

15.30–15.59

15

16.00–17.29

20

17.30–17.59

15

18.00–18.29

10

background image

4

SFS 2007:616

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil skall högst uppgå

till 60 kronor.

4. Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil vid passage till eller

från Lidingö kommun passerar två skilda betalstationer, varav den ena skall
vara någon av betalstationerna vid Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra
Hamnvägen, och tiden mellan passagerna inte överstiger 30 minuter.