SFS 2007:617 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

070617.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängsel-

skatt skall ha följande lydelse.

5 § Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,
3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller
4. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212.

SFS 2007:617

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007