SFS 2007:618 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

070618.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 4 §, 12 kap. 27 § och

16 kap. 17 § samt rubriken närmast före 9 kap. 4 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skall ha följande lydelse.

9 kap.

Svenska allmänna skatter

2

4 §

3 Svenska allmänna skatter får inte dras av. Som sådana skatter räknas

bland annat kommunal och statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt och ku-
pongskatt.

12 kap.

27 §

4 Utgifter för arbetsresor med egen bil skall dras av om avståndet mel-

lan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår
att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna trans-
portmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.

Utgifter för arbetsresor med egen bil skall också dras av om bilen används

i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60
dagar under året, skall utgifterna dras av för alla de dagar som bilen använts
i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är
minst 300 mil per år.

Avdrag skall göras med 1 krona och 80 öre för varje kilometer.
Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt skatt enligt lagen (2004:629)

om trängselskatt skall också dras av.

16 kap.

17 §

5 Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten skall

dras av. Om skatten eller avgiften sätts ned, skall motsvarande del av avdra-
get återföras det beskattningsår då debiteringen ändras.

1 Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 2006/07:212.

2 Senaste lydelse 2004:634.

3 Senaste lydelse 2004:634. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2005:826.

5 Senaste lydelse 2005:1170.

SFS 2007:618

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:618

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avkastningsskatt som beräknas på avsättning i balansräkning med till-

lämpning av 3 § femte stycket lagen (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel skall dras av. Om skatten sätts ned, skall motsvarande del av
avdraget återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. Om skatten
sätts ned genom avräkning av utländsk skatt, hindrar detta inte att hela skat-
tebeloppet dras av.

I 29�31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007 och tillämpas första gången

vid 2008 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)