SFS 2007:619 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

070619.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2002:1118) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

dels att 7, 7 b och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 c §, av följande

lydelse.

1 c § En kommun som träffat en överenskommelse enligt 1 a § har rätt till
en engångsersättning om 500 000 kronor utöver ersättningen enligt 1 b §,
om överenskommelsen gäller mottagande under någon del av år 2007.

7 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under
18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första
stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning
lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller la-
gen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid
som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppe-
hållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verk-
ställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet läm-
nar landet.

Ersättning enligt första stycket lämnas också för vård av den som har fyllt

18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.

7 b §

2 En kommun som träffat en överenskommelse som avses i 3 § andra

stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. får också
träffa överenskommelse med Migrationsverket om hur många platser för bo-
ende som avses i 2 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande
m.fl. som kommunen skall hålla tillgängliga och därmed få ersättning för. I
dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600 kronor per dygn för
varje överenskommen plats och därutöver ett tillägg med 300 kronor per
dygn för varje belagd plats. Ersättningen skall betalas ut i efterskott för varje
kvartal.

1 Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2 Senaste lydelse 2006:216.

SFS 2007:619

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:619

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

14 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges
Kommuner och Landsting.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmel-

serna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)