SFS 2007:620 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

070620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 1 c § förordningen (2002:1118) om statlig er-

sättning för asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla vid utgången av år
2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

1 Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:620

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007