SFS 2007:621 Förordning om ändring i förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

070621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1215) om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1215) om tekniska

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

dels att 5, 7 och 18 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 19 b §, samt när-

mast före 19 b § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att

de inte medför en oacceptabel risk för brukarnas eller grannarnas hygien
eller hälsa, särskilt inte som följd av

1. utsläpp av giftig gas,
2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,
3. farlig strålning,
4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark,
5. bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och fast eller fly-

tande avfall, eller

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom bygg-

nadsverket.

7 §

Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att

buller, som uppfattas av brukarna eller andra personer i närheten av bygg-
nadsverket, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa
personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredsstäl-
lande förhållanden.

18 §

1

Boverket får, utom i fall som sägs i tredje stycket, efter samråd med

andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs för tillämp-
ningen av 3�8 och 10�15 §§ om inte någon annan myndighet enligt annan
författning har rätt att meddela sådana föreskrifter. Detsamma gäller före-
skrifter om sådan hushållning med avfall och om krav på underhåll som av-
ses i 2 § första stycket 9 och tredje stycket lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Trots kraven i 2 och 2 a §§ lagen om tekniska egenskapskrav på bygg-

nadsverk, m.m. får Boverket i det enskilda fallet ge dispens från bestäm-

1 Senaste lydelse 1999:774.

SFS 2007:621

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:621

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

melserna i 10�15 §§ denna förordning, om det finns särskilda skäl och
dispensen

1. avser uppförande eller ändring av en byggnad i experimentsyfte, och
2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.
Vägverket får efter samråd med Boverket meddela de föreskrifter som be-

hövs för tillämpningen av 3�8 §§ i fråga om vägar och gator, utom för väg-
tunnlar, samt anordningar som hör till vägarna eller gatorna.

Dispens vid flyttning av byggnadsverk

19 b § Trots kraven i 2 och 2 a §§ lagen (1994:847) om tekniska egen-
skapskrav på byggnadsverk, m.m. får den nämnd som fullgör kommunens
uppgifter inom byggnadsverksområdet i det enskilda fallet ge dispens från
bestämmelserna i 3�8 och 10�13 §§ denna förordning, om ett byggnadsverk
behöver flyttas

1. från en plats som inte längre är lämplig för bebyggelse,
2. från en plats där det kan förutses att marken behöver tas i anspråk för

något av de ändamål som anges i 2 kap. expropriationslagen (1972:719), för
bearbetning av fyndigheter med stöd av minerallagen (1991:45) eller för ett
tvångsförfogande enligt annan lag, eller

3. för att bevara byggnadsverkets kulturhistoriska värde.
En sådan dispens får ges för att uppföra byggnadsverket på en ny plats

och endast i den utsträckning det

1. är lämpligt med hänsyn till byggnadsverkets förutsättningar och av-

sedda användning, och

2. inte medför en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)