SFS 2007:622 Lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

070622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering på
skattekonto av stöd för konvertering från
oljeuppvärmningssystem i bostadshus;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:1247) om kredite-

ring på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i
bostadshus skall ha följande lydelse.

2 §

2

Kreditering på skattekonto med stöd av denna lag får inte minska sta-

tens inkomst av skatter med ett större belopp än 161,467 miljoner kronor
2006 och 288,533 miljoner kronor 2007.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, utg.omr. 21, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2 Senaste lydelse 2006:1403.

SFS 2007:622

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007