SFS 2007:623 Förordning om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

070623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som en-
ligt bestämmelserna i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet
ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyres-
garanti).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med

hyresrätt som är garanterad med hyresavtal,

2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst

två år, och

3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska

förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
fullgöra hyresbetalningar.

3 § Bidrag lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.

4 § En ansökan om bidrag lämnas in till Statens bostadskreditnämnd. Sta-
tens bostadskreditnämnd prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen
av bidragen.

5 § Statens bostadskreditnämnd får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

6 § Statens bostadskreditnämnds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag enligt förord-

ningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2007.

1 Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:623

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:623

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)