SFS 2007:624 Förordning om statliga ersättningsgarantier för bostäder

070624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga ersättningsgarantier för bostäder;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 § Statens bostadskreditnämnd får lämna statlig kreditgaranti (ersätt-
ningsgaranti) till kreditinstitut enligt bestämmelserna i denna förordning.

Ersättningsgarantin ersätter sådan kreditgaranti som är utfärdad av Statens

bostadskreditnämnd med stöd av förordningen (1991:1924) om statlig kre-
ditgaranti före den 1 januari 1997 (äldre garanti).

2 § Villkoren för ersättningsgarantin skall regleras i ett avtal mellan Sta-
tens bostadskreditnämnd och kreditinstitutet.

Omfattning och villkor

3 § En äldre garanti får ersättas med en ersättningsgaranti på högst samma
belopp.

4 § En ersättningsgaranti får beviljas längre garantitid än den äldre garanti
som den ersätter endast i den utsträckning andra äldre garantier avvecklas el-
ler minskas.

Garantitiden får uppgå till högst tio år längre tid än den äldre garanti som

den ersätter.

5 § För ersättningsgaranti tillämpas följande bestämmelser i förordningen
(2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.:

3 § om riskbedömning,
7 § om ersättning till kreditinstitutet,
8 och 9 §§ om regress och eftergift, och
10 och 11 §§ med övriga bestämmelser.

1 Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:624

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:624

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgift m.m.

6 § För ersättningsgarantin skall kreditinstitutet betala en avgift.

Avgiftens storlek får i enskilda fall beslutas av Statens bostadskredit-

nämnd.

Avgiften skall motsvara den risk och övriga kostnader som åtagandet

innebär för staten. Statens bostadskreditnämnd får dock ta ut en del av avgif-
ten och kostnader som kan uppstå för skador och infriande av ersättnings-
garantier från anslagsmedel inbetalda till garantireserven för äldre garantier.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)