SFS 2007:625 Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

070625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 13–13 b, 13 d, 13 f, 13 h och 13 j §§ förord-

ningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention skall ha följande
lydelse.

13 §

2 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts senast den 31 de-

cember 2006 och om det för fastighetstaxeringsåret 2007 inte utgår någon
fastighetsskatt för byggnaden enligt 3 § andra stycket lagen (1984:1052) om
statlig fastighetsskatt uppgår bidragsandelen

1. för 2007 till 20 procent,
2. för 2008 till 14 procent,
3. för 2009 till 10 procent,
4. för 2010 till 7 procent, och
5. för 2011 till 4 procent.
För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts 2002, 2003, 2004, 2005

eller 2006 och om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

1. för 2007 till 20 procent,
2. för 2008 till 14 procent,
3. för 2009 till 10 procent,
4. för 2010 till 7 procent, och
5. för 2011 till 4 procent.

13 a §

3 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts senast den 31 de-

cember 2006 och om det för fastighetstaxeringsåret 2007 utgår fastighets-
skatt för byggnaden enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt upp-
går bidragsandelen

1. för 2007 till 14 procent,
2. för 2008 till 10 procent,
3. för 2009 till 7 procent, och
4. för 2010 till 4 procent.

1 Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2 Senaste lydelse 2006:1586.

3 Senaste lydelse 2006:1586.

SFS 2007:625

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:625

För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts 2001 eller tidigare och

om byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighets-
taxeringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

1. för 2007 till 14 procent,
2. för 2008 till 10 procent,
3. för 2009 till 7 procent, och
4. för 2010 till 4 procent.

13 b §

4 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2007 och

om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2007 uppgår bidragsandelen

1. för 2007 till 20 procent,
2. för 2008 till 14 procent,
3. för 2009 till 10 procent,
4. för 2010 till 7 procent, och
5. för 2011 till 4 procent.
För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2007 och om

byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

1. för 2007 till 20 procent,
2. för 2008 till 14 procent,
3. för 2009 till 10 procent,
4. för 2010 till 7 procent, och
5. för 2011 till 4 procent.

13 d §

5 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2008 och

om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2008 uppgår bidragsandelen

1. för 2008 till 14 procent,
2. för 2009 till 10 procent,
3. för 2010 till 7 procent, och
4. för 2011 till 4 procent.
För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2008 och om

byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

1. för 2008 till 14 procent,
2. för 2009 till 10 procent,
3. för 2010 till 7 procent, och
4. för 2011 till 4 procent.

13 f §

6 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2009 och

om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2009 uppgår bidragsandelen

1. för 2009 till 10 procent,
2. för 2010 till 7 procent, och
3. för 2011 till 4 procent.
För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2009 och om

byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

4 Senaste lydelse 2006:1586.

5 Senaste lydelse 2006:1586.

6 Senaste lydelse 2006:1586.

background image

3

SFS 2007:625

1. för 2009 till 10 procent,
2. för 2010 till 7 procent, och
3. för 2011 till 4 procent.

13 h §

7 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2010 och

om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2010 uppgår bidragsandelen

1. för 2010 till 7 procent, och
2. för 2011 till 4 procent.
För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2010 och om

byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen

1. för 2010 till 7 procent, och
2. för 2011 till 4 procent.

13 j §

8 För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2011 och

om byggnadens värdeår efter färdigställandet är 2011 uppgår bidragsandelen
för 2011 till 4 procent.

För en ny- eller ombyggnad som har färdigställts under 2011 och om

byggnaden är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152) uppgår bidragsandelen för 2011 till 4 procent.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmel-

serna skall dock tillämpas för tid från och med den 23 januari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2006:1586.

8 Senaste lydelse 2006:1586.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007