SFS 2007:628 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

kap. 14

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

7 kap.

14 §

3

Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan antas att

röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp
eller annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen
och utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i verksamhet för

kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för upp-
gift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men. I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också för
anmälan eller annan utsaga av enskild, om det kan antas att fara uppkommer
för att den som har gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon närstå-
ende till honom eller henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs. Beträffande beslut i ärende som avses i detta stycke gäller
sekretessen dock endast för uppgifter i skälen.

Sekretessen enligt andra stycket gäller även hos myndighet som lämnar

biträde i ett ärende eller verksamhet som avses där.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos Migrations-

verket

1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av flyk-

tingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av
personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana
utlänningar och

2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer som om-

fattas av 1,

för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den

enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften
röjs.

1

Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2006:630.

SFS 2007:628

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:628

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos Totalförsva-

rets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som avser mottagande och
vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade
personer som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande
skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen
till konventionerna, för uppgift om enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal om detta med

främmande stat eller mellanfolklig organisation, för uppgifter som avses i
första och andra styckena och som en myndighet fått enligt avtalet. Före-
skrifterna i 14 kap. 1�3 §§ får i fråga om denna sekretess inte tillämpas i
strid med avtalet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
Utan hinder av sekretess enligt första eller femte stycket eller enligt 2 kap.

1 eller 2 § får uppgifter som avses i femte stycket lämnas till den nationella
upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldig-
het att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade perso-
ner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. För uppgifter i sådana ärenden

och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före
denna tidpunkt gäller bestämmelsen i 7 kap. 14 § fjärde stycket i sin äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)