SFS 2007:629 Lag om tävling med hästdjur

070629.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tävling med hästdjur;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om villkor för deltagande i täv-
lingar med hästdjur och om medel som avsätts från prissummor eller annan
vinst vid hästtävlingar.

2 § I denna lag avses med

hästdjur: husdjur av häst- eller åsneras eller korsningar mellan dessa,
hästtävling: varje tävling med hästdjur, inklusive hästkapplöpningar,

hopptävlingar, parader, dressyrtävlingar, körtävlingar och uppvisningar.

Villkor för hästtävlingar

3 § Vid en hästtävling får, om inte annat följer av 4 och 5 §§, tävlingsreg-
lerna inte göra åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade i eller härstam-
mar från Sverige och hästdjur som är registrerade i eller härstammar från en
annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vad som sägs i första stycket gäller särskilt
– kraven för tillträde till tävlingen, särskilt minimi- eller maximikrav,
– bedömningen vid tävlingen, och
– den prissumma eller vinst som kan uppkomma vid tävlingen.

4 § Vad som sägs i 3 § gäller inte vid

– hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stam-

bok och som har till syfte att förbättra rasen,

– regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller
– historiska eller traditionella evenemang.

1 Prop. 2006/07:76, bet. 2006/07:MJU16, rskr. 2006/07:206.

2 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är
avsedda för hästtävlingar och om villkor för deltagande i hästtävlingar (EGT L 224,
18.8.1990, s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex
31990L0428).

SFS 2007:629

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:629

5 § En organisation som anordnar en hästtävling får tillämpa tävlingsregler
som innebär att för varje tävling eller tävlingstyp högst 20 procent av pris-
summan eller annan vinst som avses i 3 § andra stycket avsätts i syfte att
skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet.

Avsättningar enligt första stycket får göras endast av en organisation som

godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. En
organisation skall godkännas om den har antagit tävlingsregler som uppfyl-
ler de villkor som avses i första stycket. Godkännande får tidsbegränsas.

Godkännande enligt andra stycket får återkallas av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer om förutsättningarna för godkän-
nande inte längre är uppfyllda.

En organisation som godkänts enligt andra stycket är skyldig att lämna in-

formation till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i
fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller an-
nan vinst vid en hästtävling.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 5 §.

Tillsyn

7 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av den myndighet som
regeringen bestämmer.

Rätt till upplysningar

8 § Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § har i den utsträckning som
behövs för tillsynen rätt att av den som anordnar en hästtävling på begäran få
upplysningar och ta del av handlingar.

Föreläggande, förbud och vite

9 § Den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § får meddela de föreläg-
ganden och förbud som behövs för att lagen skall följas.

Förelägganden och förbud får, i fall som inte är ringa, förenas med vite.

Avgifter

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket.

Överklagande

11 § Beslut som en förvaltningsmyndighet har meddelat enligt lagen eller
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2007:629

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.
2. Kravet på godkännande enligt 5 § andra stycket gäller först från och

med den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDREAS CARLGREN
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007