SFS 2007:630 Förordning om tävling med hästdjur

070630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om tävling med hästdjur;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Godkännande och återkallelse av godkännande

1 § Statens jordbruksverk beslutar om godkännande och återkallande av
godkännande enligt 5 § andra och tredje styckena lagen (2007:629) om täv-
ling med hästdjur.

Informationsskyldighet

2 § En organisation som godkänts enligt 5

§ andra stycket lagen

(2007:629) om tävling med hästdjur är skyldig att lämna information till
Jordbruksverket i fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från
prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

Tillsyn

3 § Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen
(2007:629) om tävling med hästdjur.

Avgifter

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i
ärenden enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Verkställighetsföreskrifter

5 § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av
bestämmelserna i 5 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

�verklagande

6 § Bestämmelser om överklagande finns i 11 § lagen (2007:629) om täv-
ling med hästdjur.

SFS 2007:630

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:630

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)