SFS 2007:631 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

070631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

1

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 3 och 6 §§, 5 kap. 2 § och bi-

lagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av föl-

jande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Lantbruksuniversi-

tetet med undantag av 4 § andra stycket, 6, 11�14, 19, 21�23, 32, 33 och
35 §§. Vid tillämpningen av verksförordningen skall med chefen för myn-
digheten avses rektor.

2 kap.

1 § Styrelsen för Lantbruksuniversitetet skall bestå av ordföranden och
högst fjorton andra ledamöter. Rektor skall ingå i styrelsen.

Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

2 § Andra styrelseledamöter än rektor skall utses för en bestämd tid, högst
tre år. Utses rektor till ordförande skall även han eller hon utses för en be-
stämd tid, högst tre år.

2 a § Lärarna och övriga forskare har rätt att vara representerade med tre
ledamöter i styrelsen. Företrädare för lärare och övriga forskare skall utses
genom val inom Lantbruksuniversitetet. Universitetet får meddela närmare
föreskrifter om valförfarandet.

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.

Företrädare för studenterna skall utses i den ordning som föreskrivs i 1 kap.
4 §.

�vriga ledamöter inklusive ordföranden skall utses av regeringen efter

förslag från universitetet. Förslaget skall föregås av ett samråd inom eller

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Senaste lydelse 2004:723.

SFS 2007:631

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:631

utom universitetet och avse personer med kompetens och erfarenhet från
verksamhet av betydelse för universitetets utbildnings-, forsknings- och
samverkansuppdrag.

De företrädare för de anställda som enligt 2 kap. 4 § andra stycket hög-

skolelagen (1992:1434) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sam-
manträden utses enligt bestämmelserna i personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

3 kap.

3 § Flertalet av fakultetsnämndens ledamöter skall vara personer som av-
ses i 2 § första stycket eller andra vetenskapligt kompetenta personer. Stu-
denterna har rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter.

En av ledamöterna i nämnden skall vara nämndens ordförande och en

skall vara dess vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden skall ut-
ses av rektor på förslag av dem som väljer ledamöter i nämnden.

6 § Personalansvarsnämnden består � förutom av rektor och företrädare
för de anställda � av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rek-
tor är nämndens ordförande.

Företrädarna för de anställda utses enligt föreskrifterna i personalföreträ-

darförordningen (1987:1101).

5 kap.

2 §

3 För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuni-

versitetet gäller i övrigt 6 kap. 1�3, 6�9, 10 § första, tredje och fjärde styck-
ena, 11�24 §§, samt 7 kap. 1�8, 12�28 och 30�33 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

3 Senaste lydelse 2006:1405.

background image

3

SFS 2007:631

Bilaga

4

Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer,
varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvud-
sakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

� visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbe-

gripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga
metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orien-
tering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

� visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant infor-

mation i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, fråge-
ställningar och situationer,

� visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem

samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

� visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera infor-

mation, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

� visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det

område som utbildningen avser.

4 Senaste lydelse 2006:1405.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007