SFS 2007:632 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

070632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 och 2 a §§ förordningen (1993:221)

för Sveriges lantbruksuniversitet

1 skall ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

2 För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruksuni-

versitetet gäller i övrigt 6 kap. 1–3, 6–9, 10 § första, tredje och fjärde styck-
ena, 11–24 §§, samt 7 kap. 1–9, 11–28 och 30–33 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

2 a § Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilken områdesbehörig-
het som skall gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare
och som leder till en sådan yrkesexamen som anges i bilagan till denna för-
ordning (examensordningen).

Lantbruksuniversitetet får, i den mån krav på särskild behörighet ställs,

bestämma vilka områdesbehörigheter som skall gälla för övriga utbild-
ningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Senaste lydelse 2006:1405.

SFS 2007:632

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007