SFS 2007:634 Lag om ändring i kasinolagen (1999:355)

070634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kasinolagen (1999:355);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § kasinolagen (1999:355) skall

ha följande lydelse.

16 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd och tillsyn enligt denna lag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifterna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:634

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007