SFS 2007:635 Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000)

070635.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lotterilagen (1994:1000);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 § lotterilagen (1994:1000) skall

ha följande lydelse.

42 §

2 Länsstyrelsen i det län där ett bingospel skall bedrivas prövar frågor

om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet skall bedrivas i flera län eller om
22 § tredje stycket skall tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av Lotte-
riinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Den nya bestämmelsen skall

dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2 Senaste lydelse 2002:592.

SFS 2007:635

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007