SFS 2007:636 Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning

070636.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring
i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft den 1 novem-

ber 2008:

1. lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken,
2. lagen (2005:684) om ändring i äktenskapsbalken,
3. lagen (2005:685) om ändring i föräldrabalken,
4. lagen (2005:686) om ändring i jordabalken,
5. lagen (2005:687) om ändring i miljöbalken,
6. lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken,
7. lagen (2005:689) om ändring i utsökningsbalken,
8. lagen (2005:690) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med

Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

9. lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestäm-

melser om unga lagöverträdare,

10. lagen (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837),
11. lagen (2005:693) om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i fast-

ighetsmål,

12. lagen (2005:694) om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol

m.m.,

13. lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),
14. lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i ar-

betstvister,

15. lagen (2005:697) om ändring i lagen (1976:206) om felparkerings-

avgift,

16. lagen (2005:698) om ändring i lagen (1976:839) om Statens va-

nämnd,

17. lagen (2005:700) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföre-

läggande och handräckning,

18. lagen (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på

tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

19. lagen (2005:702) om ändring i konkurrenslagen (1993:20),
20. lagen (2005:704) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i

vissa hyresmål i Svea hovrätt,

21. lagen (2005:705) om ändring i sjölagen (1994:1009),
22. lagen (2005:706) om ändring i marknadsföringslagen (1995:450),
23. lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden,

SFS 2007:636

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:636

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

24. lagen (2005:708) om ändring i lagen (2000:562) om internationell

rättslig hjälp i brottmål, och

25. lagen (2006:556) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548).

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)