SFS 2007:637 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

070637.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

1 Reseersättning betalas för resa med

1. tåg eller fartyg med belopp som motsvarar avgiften för en plats i 2 klass

och dessutom i förekommande fall avgift för sovplats eller hyttplats,

2. tunnelbana, spårvagn, buss eller bil i linjetrafik med belopp som mot-

svarar avgiften för en plats,

3. egen bil med 180 öre per kilometer,
4. motorcykel med 90 öre per kilometer samt
5. moped med 45 öre per kilometer.
Resa med flygplan i reguljär trafik ersätts med belopp som motsvarar av-

giften för en plats. Flyg får dock användas endast

1. om resan skulle ha behövt påbörjas före klockan 17 dagen före instäl-

lelsen eller avslutas efter klockan 8 dagen efter inställelsen, ifall resan hade
gjorts med ett billigare färdmedel i reguljär trafik,

2. om det blir billigare att färdas med flyg, när man även beaktar eventu-

ella traktamenten och ersättningar för tidsspillan, eller

3. om det annars föreligger särskilda skäl att använda flyg.
Kostnad för resa med taxi ersätts, om resan görs på en färdsträcka som

inte trafikeras av färdmedel i reguljär trafik eller om det blir billigare att fär-
das med taxi, när man även beaktar eventuella traktamenten eller ersätt-
ningar för tidsspillan. Om det föreligger särskilda skäl, får taxikostnad ersät-
tas även i andra fall.

Om resa med flygplan eller taxi inte ersätts enligt andra och tredje styck-

ena, betalas ersättning med belopp som motsvarar kostnaden för att företa
resan med sådana färdmedel i reguljär trafik som anges i första stycket.

Har den som har kallats använt annat färdmedel än sådant som nämns i

denna paragraf eller haft kostnad för parkeringsavgift eller skatt enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt, betalas ersättning med skäligt belopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

1 Senaste lydelse 1990:1508.

SFS 2007:637

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:637

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)