SFS 2007:638 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

070638.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

1

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2007:638

Utkom från trycket
den 3 juli 2007

background image

2

SFS 2007:638

Bilaga 2

2

EXAMENSORDNING

3. Förteckning över examina

Examina på avancerad nivå

Yrkesexamina

Apotekarexamen
Arkitektexamen
Barnmorskeexamen
Civilekonomexamen
Civilingenjörsexamen
Juristexamen
Logopedexamen
Läkarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Sjukhusfysikerexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Speciallärarexamen
Specialpedagogexamen
Tandläkarexamen

Examina på grundnivå eller avancerad nivå

Lärarexamen

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen
Doktorsexamen

4. Examensbeskrivningar

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

YRKESEXAMINA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2 Senaste lydelse 2007:129. Ändringen innebär bl.a. att Övriga examina (ej nivåinde-
lade) har tagits bort ur förteckningen.

background image

3

SFS 2007:638

Specialistsjuksköterskeexamen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Övrigt

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksam-
hetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter be-
hovet för respektive inriktning.

I examensbeviset skall utbildningens inriktning anges.
För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning skall också

de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen
för kraven i denna examensbeskrivning.

Speciallärarexamen

Omfattning

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90
högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen och upp-
nådd fördjupning om minst 60 högskolepoäng i ämnena svenska eller mate-
matik inom ramen för lärarexamen eller på annat sätt uppnått sådan fördjup-
ning.

Mål

För speciallärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom
förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i
språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.

Kunskap och förståelse

För speciallärarexamen skall studenten

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesut-
övningen,

– visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begrepps-

utveckling och stimulans av denna, och

– visa fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- eller mate-

matikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssätt-
ning.

Färdighet och förmåga

För speciallärarexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer,

background image

4

SFS 2007:638

– visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärds-

program för enskilda barn och elever i samverkan med berörda aktörer samt
förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,

– visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frå-

gor som rör språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling,

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta
behoven hos alla barn och elever,

– visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma

barns och elevers språk- och matematikutveckling,

– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedago-

giska utredningar och analysera svårigheter på individnivå i olika lärmiljöer,
och

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och

elever i behov av särskilt stöd.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För speciallärarexamen skall studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedöm-

ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och

utvecklingsarbete,

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-

grupper, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fort-

löpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)

För speciallärarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskole-
poäng.

Övrigt

I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är av-
sedd.

För speciallärarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv-
ning.

Specialpedagogexamen

Omfattning

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar
om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen.

background image

5

SFS 2007:638

Mål

För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och
elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola
eller vuxenutbildning.

Kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen skall studenten

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt

forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesut-
övningen, och

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik.

Färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen skall studenten

– visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och
svårigheter i olika lärmiljöer,

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utred-

ningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå,

– visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärds-

program i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och
elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,

– visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och råd-

givare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering

samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta
behoven hos alla barn och elever.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För specialpedagogexamen skall studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedöm-

ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och

utvecklingsarbete,

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkes-

grupper, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fort-

löpande utveckla sin kompetens.

background image

6

SFS 2007:638

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Självständigt arbete (examensarbete)

För specialpedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskole-
poäng.

Övrigt

I examensbeviset skall det anges för vilken verksamhet utbildningen är av-
sedd.

För specialpedagogexamen skall också de preciserade krav gälla som

varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning.

Tandläkarexamen

Omfattning

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –