SFS 2007:640 Förordning om återetableringsstöd för vissa utlänningar

070640.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om återetableringsstöd för vissa utlänningar;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Migrationsverket får efter ansökan besluta om statligt bidrag (åter-
etableringsstöd) till en utlänning, om

1. utlänningen har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd enligt

5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),

2. utlänningen avser att självmant återvända till ett land eller en del av ett

land som på grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsätt-
ningar för återetablering av återvändande, och

3. det framstår som sannolikt att utlänningen kommer att tas emot i det

land han eller hon avser att återvända till.

2 § �&teretableringsstöd får lämnas endast om ansökan har getts in i nära
anslutning till att ansökan om uppehållstillstånd avslagits. Om ansökan om
uppehållstillstånd har avslagits före den 1 augusti 2007, får återetablerings-
stöd ges om ansökan har getts in i nära anslutning till det datumet.

3 § �&teretableringsstöd får ges även till make eller sambo som följer med
till det land dit utlänningen avser att återvända. �&teretableringsstöd får också
ges till utlänningens medföljande barn som inte har fyllt 18 år. Om det finns
särskilda skäl får återetableringsstöd därutöver ges till annan medföljande
anhörig som lever i hushållsgemenskap med utlänningen i Sverige.

4 § �&teretableringsstöd får inte ges till den som är svensk medborgare och
inte heller till den som tidigare fått sådant stöd.

5 § �&teretableringsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

6 § �&teretableringsstöd får betalas ut med 20 000 kronor för den som har
fyllt 18 år och med 10 000 kronor för den som inte har fyllt 18 år, dock med
högst 50 000 kronor per familj. �&teretableringsstödet skall betalas ut i sam-
band med återvändandet.

7 § Migrationsverket får besluta att återkräva återetableringsstöd helt eller
delvis, om mottagaren inte återvänder självmant eller efter återvändandet re-

1 Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 8, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:640

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:640

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

ser in olagligt i Sverige. Detsamma gäller om mottagaren genom oriktiga
uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att återetableringsstöd fel-
aktigt har lämnats eller har lämnats med för högt belopp.

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och gäller till och med

den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)