SFS 2007:641 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

070641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 att 1 kap. 12 §, 6 kap. 1, 2 och 12 §§ samt 7 kap.

4, 6, 9 och 10 §§ gymnasieförordningen (1992:394)

2 och bilagorna 2 och

3 till förordningen skall ha följande lydelse.

1 kap.

12 § För varje elev skall det upprättas en individuell studieplan. Den skall
innehålla uppgifter om elevens studieväg och om de val av kurser eleven
gjort. Av studieplanen skall det också framgå om eleven följer ett fullstän-
digt, utökat eller reducerat program. Om eleven följer ett utökat program
skall det framgå vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och
vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.

6 kap.

1 § Av 5 kap. 8 § andra och tredje styckena skollagen (1985:1100) följer
att vissa behöriga sökande skall tas emot i första hand. När alla sådana
sökande har tagits emot får kommunen ta emot andra behöriga sökande.

Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökan-

den innan utbildningen startar uppfyller de behörighetskrav som anges i
5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen.

I fråga om urval bland de behöriga sökande som har tagits emot och som

önskar inträde i gymnasieskolan vid början av utbildningen på ett nationellt
program, gäller bestämmelserna i 2–7 §§.

2 § När antalet platser är färre än antalet sökande som skall tas emot i för-
sta respektive andra hand, skall platserna fördelas enligt 3–8 §§.

12 § Styrelsen för utbildningen beslutar om en elev på ett program skall få
byta till ett annat program som erbjuds av kommunen eller om en elev skall
få byta inriktning inom ett program.

1 Jfr prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15, rskr. 2006/07:163 i fråga om 6 kap. 1 och
2 §§.

2 Förordningen omtryckt 1999:844.

SFS 2007:641

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:641

En elev får dock inte byta från ett nationellt program till ett specialutfor-

mat program senare än den 1 oktober under elevens avslutande läsår på det
nationella programmet.

7 kap.

4 §

3

Det skall finnas betygskriterier för alla kurser som får förekomma i

gymnasieskolan och för projektarbete. Statens skolverk får meddela före-
skrifter om betygskriterier för andra kurser än lokala kurser och för projekt-
arbete. Styrelsen för utbildningen fastställer betygskriterier för lokala kurser.
Vid betygssättningen skall läraren använda dessa betygskriterier.

Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som

krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respek-
tive Mycket väl godkänt.

Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier

eller från enstaka delar av betygskriterier. Med särskilda skäl avses funk-
tionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur
och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kri-
terium. De kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förord-
ningar eller myndigheters föreskrifter skall dock alltid uppfyllas.

6 § Betygen för samtliga elever skall föras i en betygskatalog. Betygskata-
logen skall utgöra den officiella dokumentationen över de betyg som har
satts. Rektorn ansvarar för att betygskatalogen förs. Betygen skall kunna
sammanställas för varje enskild elev. I betygskatalogen skall även antecknas
de fall när betyg inte har satts enligt 3 § tredje stycket.

Rektorn skall se till att eleverna informeras om rätten att få ett utdrag ur

betygskatalogen i form av ett samlat betygsdokument.

9 §

4

Slutbetyget utgör en sammanställning av betygen i samtliga kurser

som eleven har slutfört och betyget på det projektarbete eleven har utfört.
Sådant betyg från en etapp av en kurs som avses i 1 § tredje stycket får inte
föras in i ett slutbetyg.

10 § Av slutbetyget skall det framgå

1. vilket program och, när det är aktuellt, vilken inriktning som utbild-

ningen avser,

2. vilket antal gymnasiepoäng som varje kurs och projektarbetet har om-

fattat,

3. om eleven har slutfört ett fullständigt, ett utökat eller ett reducerat pro-

gram, och

4. vilka kurser som har ingått i elevens fullständiga program och, när det

är aktuellt, vilka kurser som har slutförts utöver det fullständiga programmet
enligt 5 kap. 22 §.

Om en elev har fått betyg på en lokal kurs, skall kursens innehåll och om-

fattning framgå av slutbetyget.

3 Senaste lydelse 2006:1288.

4 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2007:641

I slutbetyget skall det anges om eleven har haft ett längre studieuppehåll

för studier utomlands och vilken karaktär och omfattning dessa studier i så
fall har haft.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 6 kap.

1 och 2 §§ och i övrigt den 15 augusti 2007.

2. Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §§ skall tillämpas på utbildning som

påbörjas efter den 1 juli 2008.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ skall tillämpas på utbildning som

påbörjas efter den 15 augusti 2007. För de elever som börjat sin utbildning
före denna tidpunkt skall den äldre lydelsen av 7 kap. 9 och 10 §§ tillämpas.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

4

SFS 2007:641

Bilaga 2

5

Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är
riksrekryterande, enligt beslut fattade av regeringen fram till den
15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 och 14 §§ skollagen (1985:1100)

Utbildning

Anordnare

utbildning i gjuteriteknik

Jönköpings kommun

utbildning i mikromekanik

Motala kommun

och mikroteknik

utbildning i sågverksteknik

Hammarö kommun

utbildning i pappers- och

Markaryds kommun

pappersmasseteknik

utbildning i vattenkraftsteknik

Jokkmokks kommun

(specialutformat program)

utbildning till yrkesdansare

Stockholms kommun

utbildning i musik

Dalarnas läns landsting

(specialutformat program)

tvåspråkig finsk-svensk utbildning

Botkyrka kommun

på gymnasieskolans samhälls-
vetenskapliga program

utbildning i hästhållning med

Jämtlands gymnasieförbund

inriktning mot travsport
(specialutformat program)

utbildning i miljö- och

Kiruna kommun

samhällsplanering
(specialutformat program)

utbildning i turism

Dals-Eds kommun

(specialutformat program)

utbildning i grafisk produktion

Botkyrka kommun

(specialutformat program)

utbildning i räddningstjänst-

Västernorrlands läns

verksamhet med inriktning

landsting

på säkerhet, risk och miljö
(specialutformat program)

5 Senaste lydelse 2005:366.

background image

5

SFS 2007:641

Utbildning

Anordnare

utbildning i hästhållning med

Örebro läns landsting

inriktning mot körning
(specialutformat program)

utbildning i den rörliga bildens

Gotlands kommun

språk
(specialutformat program)

utbildning inom särskilt

Hammarö kommun

träprogram
(specialutformat program)

utbildning i aluminiumteknik

Uppvidinge kommun

(specialutformat program)

grundläggande flygutbildning

Arvidsjaurs kommun

(specialutformat program)

transportutbildning med grön

Värmlands läns landsting

profil
(specialutformat program)

utbildning med samisk inriktning

Jokkmokks kommun

(specialutformat program)

utbildning i stoppmöbelteknik

Tibro kommun

samt inredning och hantverk
(specialutformat program)

utbildning med inriktning

Kalix kommun

mot ridsport
(specialutformat program)

utbildning med mikromekanisk

Motala kommun

profil
(specialutformat program)

utbildning i grafisk medieproduktion

Sunne kommun

(specialutformat program)

utbildning med inriktning natur

Vadstena kommun

och friluftsliv
(specialutformat program)

utbildning med hippologisk

Lunds kommun

inriktning
(specialutformat program)

2* SFS 2007:640–663

background image

6

SFS 2007:641

Utbildning

Anordnare

utbildning i internationell

Ånge kommun

beredskap och fältinsatser med
inriktning mot förebyggande
åtgärder och analys för
motverkande av naturkatastrofer
samt efterinsatser
(specialutformat program)

utbildning med orkesterprofil

Vänersborgs kommun

(specialutformat program)

utbildning i marinteknik

Västerviks kommun

(specialutformat program)

Mariestads kommun

utbildning i musikyrken

Stockholms kommun

(specialutformat program)

utbildning i ridsport

Kolbäcksådalens gymnasieförbund

(specialutformat program)

utbildning i sjöfart

Gotlands kommun

(specialutformat program)

Göteborgs kommun
Helsingborgs kommun
Härnösands kommun
Tjörns kommun

utbildning i sjöfartsteknik

Karlskrona kommun

(specialutformat program)

utbildning i fiske- och sjöfartsteknik

Öckerö kommun

(specialutformat program)

utbildning i grafisk tryckteknik

Falu kommun

(specialutformat program)

background image

7

SFS 2007:641

Bilaga 3

6

Förteckning över utbildningar inom nationellt program i
gymnasieskolan som är riksrekryterande, enligt beslut fattade av
regeringen fram till den 15 juli 2007 jämför 5 kap. 9 § skollagen
(1985:1100)

Program/Utbildning

Anordnare

Barn- och fritidsprogrammet
utbildning med inriktning

Simrishamns kommun

mot häst och fritid

Byggprogrammet
utbildning i bergsteknik

Filipstads kommun

utbildning i anläggningsteknik

Lidköpings kommun

med inriktning mot anläggning
och vägbyggnad samt förande
av anläggningsmaskiner

utbildning i drift- och

Borlänge kommun

vägunderhåll Karlskrona

kommun

Örnsköldsviks kommun

utbildning i asfaltbeläggning

Örebro kommun

utbildning i ventilationsteknik

Enköpings kommun

Elprogrammet
utbildning i marin serviceteknik

Valdemarsviks kommun

utbildning i marin elektronik

Uddevalla kommun

Energiprogrammet
utbildning i vatten- och

Oskarshamns kommun

miljöteknik

utbildning med inriktning

Oskarshamns kommun

mot industrirör

6 Senaste lydelse 2001:256

background image

8

SFS 2007:641

Program/Utbildning

Anordnare

Estetiska programmet
utbildning till cirkusartist

Gävle kommun

utbildning i keramik

Höganäs kommun

utbildning i musik

Tranås kommun

och ljudteknik

utbildning i folkmusik

Rättviks kommun

med internationell profil

utbildning med inriktning cirkus

Botkyrka kommun

utbildning med inriktning animation

Eksjö kommun

Fordonsprogrammet
utbildning med inriktning

Västerås kommun

mot arbetsuppgifter för
flygplatspersonal

utbildning i marin motorteknik

Simrishamns kommun

utbildning med inriktning

Åre kommun

på översnöfordon

utbildning i marin teknik

Danderyds kommun

utbildning i marin serviceteknik

Valdemarsviks kommun

utbildning i skogsmaskinteknik

Ovanåkers kommun

utbildning till lackerare

Falu kommun

utbildning till kranförare

Bräcke kommun

och maskinförare

utbildning till anläggnings-

Sandvikens kommun

maskinförare

utbildning i marin mekanik

Orusts kommun

och elektronik

background image

9

SFS 2007:641

Program/Utbildning

Anordnare

Hantverksprogrammet
utbildning i ur- och mikroteknik

Vännäs kommun

utbildning till guldsmed

Falköpings kommun

utbildning till tapetserare

Ljungby kommun

utbildning till florist

Norrköpings kommun
Hallands läns landsting

utbildning i båtbyggeri

Vimmerby kommun
Orusts kommun

utbildning i guldsmedsteknik

Mjölby kommun

utbildning i möbelhantverk och

Valdemarsviks kommun

formgivning

utbildning i design och möbler

Växjö kommun

utbildning med inriktning glas

Lessebo kommun

utbildning med inriktning glasteknik

Nybro kommun

Hotell och Restaurangprogrammet
utbildning med inriktning

Härjedalens kommun

mot turisthotell

Leksands kommun

Malungs

kommun

Simrishamns

kommun

Vilhelmina kommun

Åre

kommun

Åtvidabergs

kommun

utbildning med inriktning

Helsingborgs kommun

mot sjöintendentur

Göteborgs kommun

utbildning med inriktningarna

Hällefors kommun

hotell-turism och restaurang

background image

10

SFS 2007:641

Program/Utbildning

Anordnare

Industriprogrammet
utbildning i stenteknik

Östra Göinge kommun

utbildning i modellteknik

Jönköpings kommun

utbildning i process- och

Oxelösunds kommun

materialteknik

utbildning i produktionsteknik

Ragunda kommun

utbildning i hydraulikmontering

Örnsköldsviks kommun

Livsmedelsprogrammet
utbildning i processteknik

Falkenbergs kommun

med avseende på livsmedel

utbildning i slakt och

Varbergs kommun

styckning

Medieprogrammet
utbildning i offsettryckning

Skövde kommun

utbildning i fotografisk bild

Uppsala kommun

Naturbruksprogrammet
utbildning i skogsbruk med

Norrbottens läns landsting

inriktning mot sågverksteknik

utbildning i sportfiske med

Dalarnas läns landsting

inriktning på turism

Forshaga kommun

utbildning i naturguidning med

Dalarnas läns landsting

inriktning på vildmarksturism

utbildning i djurvård

Stockholms kommun

utbildning i djurvård med

Lycksele kommun

inriktning mot djur i djurparker

utbildning i hästhållning

Hallands läns landsting

med inriktning mot ridsport

utbildning i hästhållning

Östergötlands läns landsting

background image

11

SFS 2007:641

Program/Utbildning

Anordnare

utbildning i fiskodling,

Hällefors kommun

vatten- och miljövård
samt fisketurism

utbildning med inriktning

Kronobergs läns

mot jakt och viltvård

landsting

utbildning med inriktning mot

Jönköpings läns

natur och miljö

landsting

utbildning i skogsmaskinteknik

Jönköpings läns landsting

utbildning i vattenbruk med

Osby kommun

fiske och turism

utbildning i miljö- och naturvård

Södermanlands läns landsting

utbildning i golfbaneskötsel

Klippans kommun

utbildning i småskalig hantverks-

Jämtlands läns landsting

mässig livsmedelsförädling

utbildning i djurvård i djurpark

Östergötlands läns landsting

och tropisk anläggning

Naturvetenskapsprogrammet
utbildning i flygteknik

Linköpings kommun
Västerås kommun

utbildning i grundläggande

Västerås kommun

trafikflygning

utbildning i marinbiologi

Lysekils kommun

utbildning i matematik

Danderyds kommun

utbildning i energiteknik

Östhammars kommun

utbildning i astronomi och data

Nacka kommun

utbildning i flygunderhålls-

Söderhamns kommun

teknik

background image

12

SFS 2007:641

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Program/Utbildning

Anordnare

Omvårdnadsprogrammet
utbildning i teckenspråk

Vänersborgs kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet
utbildning i teckenspråk

Vänersborgs kommun

utbildning med inriktning

Vadstena kommun

branschanknuten turism

Teknikprogrammet
utbildning i flygteknik

Linköpings kommun

utbildning i bilsystemteknik

Arjeplogs kommun

utbildning med inriktning

Strömstads kommun

förberedande sjöbefälsutbildning