SFS 2007:643 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

070643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1 Studiehjälp får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbild-

ningar som anges i avdelning A i bilagan till denna förordning.

Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 15–17 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.
2. Studerande som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en

examen för vilken studiestöd kan lämnas enligt bestämmelserna i avdelning
B 2 i bilagan i dess äldre lydelse skall fortfarande kunna få studiestöd för ut-
bildning till en sådan examen, dock längst till och med juni 2015.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2001:361. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2007:643

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:643

Bilaga

2

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

A 3

Statliga universitet och högskolor, utbildning enligt förordningen

(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och hög-
skolor

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vux-

endöva och hörselskadade, och

– yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som ut-

gör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg
från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Företagshälsovårdsutbildning som bedrivs under överinseende av utred-

ningen Framtidens FHV-utbildning (S 2007:01)

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad

yrkesutbildning som inte är uppdragsutbildning

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet

2 Senaste lydelse 2007:106. Ändringen innebär bl.a. att utbildningsanordnaren Arbets-
livsinstitutet har tagits bort från förteckningen.

background image

3

SFS 2007:643

Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Växjö universitet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statens räddningsverk
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekni-

ker, och

vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst

samt tillsyn och olycksförebyggande arbete

Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorut-

bildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
– magisterexamen i omvårdnad,
– magisterexamen i socialt arbete,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, teologisk utbildning,
– sjuksköterskeexamen,
– socionomexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola,

högskoleexamen, teologisk utbildning

Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola,
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
– magisterexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– sjuksköterskeexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor utom när det gäller
– seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,

background image

4

SFS 2007:643

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

– utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

– utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
– högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
– högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
– kandidatexamen i teologi,
– högskoleexamen, teologisk utbildning, och
– högskoleexamen i mänskliga rättigheter