SFS 2007:644 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

070644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)2

dels att 7 kap. 7 och 22 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 kap. 22 § skall utgå,
dels att 7 kap. 12, 13 och 24 §§ skall ha följande lydelse.

7 kap.

12 §

3 Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.

Urvalsgrunder är
1. betyg,
2. resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, och
3. urvalsgrunder som avses i 23 §.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras dels genom prov eller

intervjuer, dels med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av stu-
denter från det underrepresenterade könet. Urval genom prov eller intervjuer
får dock inte göras efter det att urval har gjorts med hänsyn till kön. Vid i
övrigt likvärdiga meriter får vidare lottning användas, om urval med hänsyn
till kön inte kan göras.

13 §

4 Vid urval till en utbildning skall platserna fördelas med

1. minst en tredjedel på grundval av betyg,
2. minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och
3. högst en tredjedel på grundval av de av högskolan enligt 23 § bestämda

urvalsgrunderna.

Högskoleverket får meddela föreskrifter i övrigt om fördelningen av de

platser som avses i första stycket 1 mellan olika grupper av sökande.

1 Jfr prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202.

2 Förordningen omtryckt 1998:1003.
Senaste lydelse av
7 kap. 7 § 2006:1053
7 kap. 22 § 2006:1053
rubriken närmast före 7 kap. 22 § 2006:1053.

3 Senaste lydelse 2006:1053.

4 Senaste lydelse 2006:1053.

SFS 2007:644

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:644

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

24 §

5 Grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå

och som vänder sig till andra än nybörjare har den som uppfyller kraven på
grundläggande behörighet enligt 5 och 6 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och skall tillämpas

första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 30 juni 2008.

2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning

som börjar före den 1 juli 2008.

3. Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven på grundläggande

behörighet för tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå, skall även
därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning som
påbörjas på grundnivå, dock längst till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:1053.