SFS 2007:645 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070645.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 28 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i sekretesslagen (1980:100)2

skall införas en ny paragraf, 5 kap. 11 §, av följande lydelse.

5 kap.

11 § Sekretess gäller för uppgift i de säkerhetskopior i Regeringskansliets
datasystem som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år
2004.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna

paragraf.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2007 och gäller till och med den

31 december 2007.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2006/07:KU26, rskr. 2006/07:225.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:645

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

3* SFS 2007:640–663

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007