SFS 2007:646 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

070646.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister;

utfärdad den 28 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371)

om rättegången i arbetstvister

2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

3 Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen

Svenskt Näringsliv, två efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisatio-
nen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och
en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot äger motsvarande

tillämpning på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare skall uppta minst dubbelt så många

personer som de som skall utses med ledning av förslaget. Har sådant för-
slag ej avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till före-
skrivet antal.

3 kap.

4 §

4 Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ord-

förandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes
ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

Är annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder

ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses leda-
möter som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsgivarverket ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare ej tillkallas enligt andra stycket, får ordföran-

den i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Prop. 2006/07:113, bet. 2006/07:KU24, rskr. 2006/07:224.

2 Lagen omtryckt 1977:530.

3 Senaste lydelse 2001:344.

4 Senaste lydelse 2001:344.

SFS 2007:646

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:646

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)