SFS 2007:647 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

070647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

1

dels att nuvarande 7 c § skall betecknas 7 d §,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 7 c §, av följande

lydelse.

7 c § Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av
Länsrätten i Stockholms län om beslutet avser ärende enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

SFS 2007:647

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007